Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9908 — Bonduelle / Unibel / Sparkling Partners / Végéhub / Yumi) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 284/06