Písomná otázka E-1147/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Rade. Možné uplatňovanie článku 122 odsek 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie