Rozsudok súdu zo 14. decembra 2011 vo veci E-3/11 – Pálmi Sigmarsson proti Islandská centrálna banka (Voľný pohyb kapitálu – článok 43 Dohody o EHP – vnútroštátne obmedzenia pohybu kapitálu – právomoc – proporcionalita – právna istota)