Pozícia Rady (EÚ) č. 14/2010 v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti Prijatá Radou 13. septembra 2010