Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1749 zo 7. októbra 2020, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Úradný vestník Európskej únie L 421 zo 14. decembra 2020)