Písomná otázka E-1656/10 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) Rade. Vykonávanie odporúčaní uvedených v správe pána Goldstona