Rozhodnutie Komisie z 12/10/2011 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.6331 - KKR / SILVER LAKE / GODADDY GROUP) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)