Vec C-577/10: Žaloba podaná 10. decembra 2010 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo