Nariadenie Komisie (EÚ) č. 88/2011 z  2. februára 2011 , ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku systémov vzdelávania a odbornej prípravy Text s významom pre EHP