2010/130/: Rozhodnutie Komisie z  1. marca 2010 , ktorým sa udeľuje výnimka z vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 o štatistike rastlinnej produkcie, pokiaľ ide o Belgicko, Bulharsko, Českú republiku, Nemecko, Poľsko, Portugalsko a Švédsko [oznámené pod číslom K(2010) 1057]