Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. decembra 2011.#Rastelli Davide e C. Snc proti Jean-Charles Hidoux.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Cour de cassation - Francúzsko.#Nariadenie (ES) č. 1346/2000 - Konkurzné konania - Medzinárodná právomoc - Rozšírenie konkurzného konania začatého voči spoločnosti usadenej v členskom štáte o spoločnosť, ktorej registrované sídlo sa nachádza v inom členskom štáte z dôvodu neodlíšiteľnosti imania.#Vec C-191/10. Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. decembra 2011.