Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 422/2012 zo 16. mája 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín