Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2012.#Westbahn Management GmbH proti ÖBB-Infrastruktur AG.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Schienen-Control Kommission.#Doprava – Železničná doprava – Povinnosť manažéra železničnej infraštruktúry poskytnúť železničným podnikom všetky aktuálne časové údaje o pohyboch vlakov, najmä údaje o prípadných meškaniach vlakov umožňujúcich zabezpečenie vlakových prípojov.#Vec C-136/11. Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2012