Akčný plán pre energetickú účinnosť Uznesenie Európskeho parlamentu z  15. decembra 2010 o revízii akčného plánu pre energetickú efektívnosť (2010/2107(INI))