Vec C-616/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank ’s-Gravenhage — Holandsko) — Solvay SA/Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV [Súdna spolupráca v občianskych veciach — Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozhodnutí — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Žaloba pre porušenie európskeho patentu — Osobitná a výlučná právomoc — Článok 6 bod 1 — Pluralita žalovaných — Článok 22 bod 4 — Napadnutie platnosti patentu — Článok 31 — Predbežné opatrenia alebo ochranné opatrenia]