Písomná otázka E-7828/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisii. Rozvojová pomoc