Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve