Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. októbra 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (KOM(2010)0256 – C7-0134/2010 – 2010/0137(COD))#P7_TC1-COD(2010)0137 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. októbra 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti