Potraviny určené pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinách určených pre dojčatá a malé deti a o potravinách na osobitné lekárske účely (COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD))#P7_TC1-COD(2011)0156 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. júna 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti a, o potravinách na osobitné lekárske účely , o potravinách pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu a o potravinách určených na nízkokalorické a veľmi nízkokalorické diéty [PDN 1] Text s významom pre EHP#Príloha I#Príloha II