Rozhodnutie Komisie z 22. júla 2008 , ktorým sa ustanovuje osobitný kontrolný a inšpekčný program týkajúci sa populácií tresky v Kattegate, Severnom mori, Skagerraku, na východe Lamanšského prielivu, vo vodách na západ od Škótska a v Írskom mori [oznámené pod číslom K(2008) 3633] (2008/620/ES)