Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/295 z  24. februára 2015 o schválení účinného alternátora MELCO GXi ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO 2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významom pre EHP