2010/687/: Rådets beslut av den 8 november 2010 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd