2010/687/ЕС: Решение на Съвета от 8 ноември 2010 година за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Грузия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица