Písomná otázka E-001773/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisii. Pomoc pre odbornú prípravu mladých žien