Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Kapverdmi *** Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  27. septembra 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí nového protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou (09793/2011 – C7-0228/2011 – 2011/0097(NLE))