Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: prepúšťanie v automobilovom priemysle v Nemecku Uznesenie Európskeho parlamentu z  9. marca 2010 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))#PRÍLOHA