/* */

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, rade a dvoru audítorov - Vplyv akčného plánu na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci zdieľaného hospodárenia pri štrukturálnych opatreniach