Písomná otázka P-007671/11 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) Komisii. Prípravné opatrenie na uplatňovanie stratégie pre podunajskú oblasť