Vec C-385/10: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z  18. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato — Taliansko) — Elenca Srl/Ministero dell’Interno (Voľný pohyb tovaru — Množstevné obmedzenia a opatrenia s rovnakým účinkom — Vložky komínov a vzostupné trubice — Chýbajúce označenie zhody ES — Vylúčenie uvádzania na trh)