Υπόθεση T-63/08: Προσφυγή της 6ης Φεβρουαρίου 2008 — Cementir Ιταλία κατά Επιτροπής