Nariadenie Komisie (EÚ) č. 517/2011 z 25. mája 2011 , ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Únie znížiť prevalenciu určitých sérotypov salmonely u nosníc Gallus gallus , a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2160/2003 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 200/2010 (Text s významom pre EHP)