Vec C-375/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z  24. júna 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Treviso — Taliansko) — trestné konanie proti Luigimu Pontinimu, Emanuelemu Rechovi, Dinovi Bonorovi, Giovannimu Foratovi, Laure Foratovej, Adelemu Adamimu, Sinergie sas di Rech & C., Impresa individuale Forato Giovanni, Forato srl, Giglio srl, Impresa individuale Rech Emanuele, Ivovi Colomberottovi, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura — AVEPA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Agrirocca di Rech Emanuele, Asolat di Rech Emanuele & C. [Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhov — Hovädzie a teľacie mäso — Nariadenie (ES) č. 1254/1999 — Finančná pomoc Spoločenstva týkajúca sa osobitných prémií na samčí hovädzí dobytok a náhrad za extenzifikáciu — Podmienky poskytnutia — Výpočet zaťaženia pôdy zvieratami chovanými na hospodárstve — Pojem „krmovinárska plocha spôsobilá na chov“ — Nariadenia (EHS) č. 3887/92 a (ES) č. 2419/2001 — Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci v Spoločenstve — Vnútroštátna právna úprava podmieňujúca poskytnutie finančnej pomoci Spoločenstva predložením platného právneho titulu oprávňujúceho využívať obhospodarované krmovinárske plochy]