Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5783 – Statoil/Svitzer/FTTS (JV)) Text s významom pre EHP