Rozhodnutie Komisie z 29/06/2012 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.6606 - TOSHIBA / IBM'S RETAIL STORES SOLUTIONS BUSINESS) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)