TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Reischl - 25. októbra 1979. # Ralph Loebisch proti Rade Európskych spoločenstiev. # Vec 14/79. Loebisch/Rada