spojené veci C-338/11 až C-347/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  10. mája 2012 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Tribunal administratif de Montreuil — Francúzsko) — Santander Asset Management SGIIC SA, v mene FIM Santander Top 25 Euro Fi (C-338/11)/Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux a Santander Asset Management SGIIC SA, v mene Cartera Mobiliaria SA SICAV (C-339/11), Kapitalanlagegesellschaft mbH, v mene Alltri Inka (C-340/11), Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, v mene DBI-Fonds APT č. 737 (C-341/11), SICAV KBC Select Immo (C-342/11), SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH (C-343/11), International Values Series of the DFA Investment Trust Co. (C-344/11), Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. (C-345/11), SICAV GA Fund B (C-346/11), Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, v mene AMB Generali Aktien Euroland (C-347/11)/Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État [Články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ — Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) — Rozdielne zaobchádzanie medzi dividendami vyplácanými PKIPCP nerezidentom podliehajúcim zrážkovej dani a dividendami vyplácanými PKIPCP rezidentom, nepodliehajúcim takejto dani — Potreba zohľadniť situáciu vlastníkov podielov na posúdenie súladu vnútroštátneho opatrenia s voľným pohybom kapitálu — Neexistencia]