Задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 май 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея (кодифициран текст) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))#P7_TC1-COD(2010)0264 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 май 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея (Кодифициран текст) текст от значение за ЕИП#СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА