Návrh NARIADENE RADY ktorým sa mení a doplna vykonávacie nariadenie rady (EÚ) c. 1202/2009 zo 7. decembra 2009 a ktorým sa ukladá konecné antidumpingové clo na dovoz furfurylalkoholu s pôvodom v Cínskej ludovej republike po preskúmaní týkajúcom sa „nového vývozcu“ podla clánku 11 ods. 4 nariadenia (ES) c. 1225/2009