Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1071/2010 z  22. novembra 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva Text s významom pre EHP