Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het meerjarenwerkprogramma voor subsidies op het gebied van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V) voor de periode 2007-2013 (Besluit C(2010) 607 van de Commissie, zoals gewijzigd bij Besluit C(2010) 2681 van de Commissie)