Vec T-170/11: Rozsudok Všeobecného súdu z  12. júla 2012 — Rivella International/ÚHVT — Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva BASKAYA — Skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka Passaia — Dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky — Relevantné územie — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009“ ]