Písomná otázka E-000842/11 Jim Higgins (PPE) Komisii. Dostupnosť finančných prostriedkov EÚ pre dobrovoľnícke centrá pomoci závislým osobám