Απόφαση του Πρωτοδικείου (πρώτο τμήμα) της 14ης Ιουλίου 1998. # Alfred Hauer κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. # Προσφυγή ακυρώσεως - Κανονισμός (ΕΟΚ) 816/92 - Προθεσμία προς άσκηση προσφυγής - Παραδεκτό - Αγωγή αποζημιώσεως - Κοινή οργάνωση της αγοράς του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων - Ποσότητες αναφοράς - Συμπληρωματική εισφορά - Μείωση των ποσοτήτων αναφοράς χωρίς αποζημίωση. # Υπόθεση T-119/95. Hauer κατά Συμβουλίου και Επιτροπής TITJUR