PROPCELEX Korigendum k smernici Komisie 2009/164/EÚ z  22. decembra 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku ( Ú. v. EÚ L 344, 23.12.2009 )