SPRÁVA KOMISIE 23. VÝROČNÁ SPRÁVA O IMPLEMENTÁCII ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV