Farmakovigilancia (zmena a doplnenie smernice 2001/83/ES) ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  11. septembra 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o farmakovigilanciu (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))#P7_TC1-COD(2012)0025 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi