Vec T-74/10: Rozsudok Všeobecného súdu z  11. mája 2011 — Flaco-Geräte/ÚHVT — Delgado Sánchez (FLACO) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva FLACO — Skoršia národná slovná ochranná známka FLACO — Relatívny dôvod zamietnutia — Totožnosť výrobkov — Článok 8 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky podaná prvýkrát pred odvolacím senátom — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 a pravidlo č. 22 nariadenia (ES) č. 2868/95“ ]