Vec C-473/11: Žaloba podaná 16. septembra 2011 — Európska komisia/Holandské kráľovstvo