Vec F-57/11: Žaloba podaná 23. mája 2011 — ZZ/Komisia