Jones a i./Komisia TITJUR Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 23. novembra 2011. # Daphne Jones, Glen Jones a Fforch-Y-Garon Coal Co. Ltd proti Európskej komisii. # Zmluva ESUO - Dodanie uhlia určeného na priemyselnú výrobu elektrickej energie v Spojenom kráľovstve - Zamietnutie sťažnosti uvádzajúcej uplatnenie diskriminačnej nákupnej ceny - Právomoc Komisie pri uplatňovaní článku 4 písm. b) UO po skončení platnosti Zmluvy ESUO na základe nariadenia (ES) č. 1/2003 - Posúdenie záujmu Spoločenstva - Povinnosti v oblasti prešetrovania sťažností - Zjavne nesprávne posúdenie. # Vec T-320/07.